BAMS ATTENDANCE (Batch-2020-21)

BAMS ATTENDANCE (Batch-2020-21)
September-2021
Roll No. Name of Student Attendance (%)
1 Mansi Singh 91%
2 Surbhi Kumar 100%
3 Supriya Kiran 95%
4 Guriya Kumari 86%
5 Zainab Fatma 91%
6 Noor Fatima 100%
7 Choudhary Vandana Sudesh 91%
8 Sneha Keshri 95%
9 Stuti Raj 80%
10 Darakshan Anjum 91%
11 Laxmi Kumari 100%
12 Sarswati Kumari 100%
13 Akanksha Sinha 91%
14 Kamla Kumari 86%
15 Aman Kr. Pandey 91%
16 Suraj Kumar 86%
17 Aryan Raj 91%
18 Rahul Kumar 95%
19 Santosh Kumar 86%
20 Shiv Ranjan Pandit 91%
21 Raushan Kumar 100%
22 Ashwani Kumar 100%
23 Bittu Raj 91%
24 Rishu Anand 95%
25 Mukund Kumar 91%
26 Krishna Kumar 78%
27 Ankur Anil 91%
28 Munna Kumar 86%
29 Manir Alam 91%
30 Shivkant 100%